VI Балкански конгрес артроскопије, спортске трауматологије и хирургије кољена

У Концертној дворани Банског двора од 01. до 03. октобра 2015. године одржаће се VI Балкански конгрес артроскопије, спортске трауматологије и хирургије кољена. На Конгресу се очекује преко 200 еминентних стручњака из ове области са подручја цијелог Балкана и више европских земаља.

PLAKAT
Изложба посвећена стогодишњици постојања ортопедије у Бања Луци, аутора Бојана Стојнића биће отворена истог дана у Црвеном салону Банског двора.

PLAKAT-MIROSLAV-ZOTOVIC-WEB

 ***

Осни­ва­ње Заво­да омо­гу­ће­но је посто­ја­њем ново­и­згра­ђе­не мону­мен­тал­не згра­де дје­чи­јег сиро­ти­шта у само­ста­ну Тра­пи­ста у Дели­ба­ши­ном селу код Бања­лу­ке и посто­ја­њем само­стан­ске амбу­лан­те са малом резер­вном апо­те­ком у којој је, као љекар и апо­те­кар за ври­је­ме аустро­у­гар­ске вла­да­ви­не, радио Ште­фан Габер (1841–1917), назван у само­ста­ну отац Бер­нар­ди­нус (Step­han Gaber о. Ber­nar­di­nus), који је локал­но ста­нов­ни­штво лије­чио бес­плат­но, дају­ћи боле­сни­ци­ма лије­ко­ве и заво­је „све за севап“. Зна­чај­ни­ју уло­гу у осни­ва­њу Заво­да имао је поче­так Првог свјет­ског рата и вели­ки број инва­ли­да које је он про­из­вео, а за које је аустро­у­гар­ска вој­на власт успо­ста­ви­ла Орто­пед­ски завод 1915.

Од осни­ва­ња, под име­ном Орто­пед­ски завод „Мари­ја Зви­је­зда“, Завод је више пута мије­њао нази­ве и дје­ло­вао у више раз­ли­чи­тих дру­штве­но­по­ли­тич­ких и држав­но­прав­них окви­ра до дана­шњег Заво­да за физи­кал­ну меди­ци­ну и реха­би­ли­та­ци­ју „Др Миро­слав Зото­вић“ у Бања­лу­ци. Под кро­вом овог Заво­да наста­ла је у септембру ратне 1915. године „резер­вна бол­ни­ца цар­ског и кра­љев­ског вој­ног запо­вјед­ни­штва у Сара­је­ву“, одно­сно Орто­пед­ски завод „Мари­ја Зви­је­зда“ (K. u. k. Reser­ve­spi­tal Banja­lu­ka, Orthopädische Anstalt „Mari­a­stern“), који је са незнат­ним пре­ки­ди­ма опстао до данас, а уз који су, непо­сред­но и нешто даље, наста­ли број­ни нови објек­ти и одје­ље­ња, слу­жбе, амбу­лан­те, каби­не­ти и лабо­ра­то­ри­је, а мало даље, у Сла­ти­ни, бања и купа­ти­ла. Нај­при­је је лије­чио аустро­у­гар­ске рање­не вој­ни­ке, а посли­је њих инва­ли­де из Кра­ље­ви­не Срба, Хрва­та и Сло­ве­на­ца, соци­ја­ли­стич­ке Југо­сла­ви­је, а данас, захва­љу­ју­ћи сво­јој струч­но­сти и опре­мље­но­сти, лије­чи и опо­ра­вља, кроз про­цес све­о­бу­хват­не меди­цин­ске реха­би­ли­та­ци­је и орто­пед­ске хирур­ги­је, све оне који има­ју потре­бу за здрав­стве­ном помо­ћи, не само из Репу­бли­ке Срп­ске већ и из шире око­ли­не. Захва­љу­ју­ћи првен­стве­но струч­но­сти љека­ра из аустро­у­гар­ског и југо­сло­вен­ског вре­ме­на, а посеб­но данас, у Репу­бли­ци Срп­ској, Завод је стал­но успје­шно лије­чио боле­сни­ке.

Од свог настан­ка и сто­го­ди­шњег тра­ја­ња до данас, у Репу­бли­ци Срп­ској, Завод за физи­кал­ну меди­ци­ну и реха­би­ли­та­ци­ју „Др Миро­слав Зото­вић“ ста­сао је у значајaн здрав­стве­ни цен­тар. Про­ла­зе­ћи кроз рас­пад југо­сло­вен­ске држа­ве 1991–1992. и гра­ђан­ски рат у Босни и Хер­це­го­ви­ни 1992–1995, у којем је издр­жао мно­га рат­на иску­ше­ња, Завод је у порат­ном вре­ме­ну до данас постао меди­цин­ска уста­но­ва за понос Репу­бли­ке Срп­ске.

Share